Sabtu, 3 Januari 2015

Apakah hukum ta'zir itu?

Ta’zir

Pendahuluan

Ta’zir dari segi istilah syarak didefinisikan sebagai hukuman keseksaan syarak yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah yang melakukan maksiat atau lain-lain jenayah yang tidak dikenakan hukuman hudud mahupun qisas. Hukuman ta’zir amatlah berbeza dengan hukuman hudud dan qisas kerana objektif hukuman ta’zir adalah untuk memberi pengajaran dan bukanya memberikan hukuman yang keras seperti hukuman bunuh yang dikenakan ke atas orang yang murtad jika merujuk kepada hukum hudud.

Selain daripada itu, hukuman ta’zir adalah universal iaitu sesuai untuk semua peringkat umur, agama, jantina dan termasuklah kanak-kanak tetapi dengan syarat, penjenayah-penjenayah yang melakukan kesalahan ta’zir mestilah berakal. Bentuk dan jenis hukuman ta’zir adalah terletak kepada kebijaksanaan dan kearifan hakim yang mengadili kes ta’zir. Walaubagaimanapun, hukuman yang ditentukan oleh hakim bukan bererti datang dari mentalitinya semata-mata tetapi juga melalui panduan-panduan yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t., panduan yang dimaksudkan di atas ialah hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang melebihi hukuman hudud ke atas penjenayah ta’zir kerana akan tergolong dikalangan orang yang zalim.

Bagi menentukan kesalahan ta’zir, hendaklah berpanduan kepada kaedah-kaedah tertentu iaitu berdasarkan kepada pendapat ulama’ hanafi metod-metod pembuktian jenayah ta’zir ada empat iaitu pengakuan, penyaksian, keengganan bersumpah dan pengetahuan qadi.
Secara kesimpulanya, walaupun jenayah ta’zir tidak seberat jenayah hudud dan qisas, ini tidak bermakna penjenayh ta’zir terlepas dari pengadilan kerana ta’zir bertujuan untuk menghalang penjenyah-penjenayah ta’zir dari mengulangi kesilapan yang telah mereka lakukan.

- Definisi Ta’zir:

Suatu hukuman atau seksaan yang tidak ditentukan kadar dan peraturannya oleh Allah tetapi diserahkan kepada budi bicara pemerintah dalam kesalahan-kesalahan yang ditetapkan hukumnya oleh Allah.

Ta’zir dari segi bahasa al-ta’zir bermaksud halangan antaranya digunakan dengan makna pertolongan, ia menghalang musuh seseorang daripada menyakitinya. Kalimah ta’zir menjadi popular dengan makna memberi pengajaran dan penghinaan kurang daripada hukuman hadd. Ini kerana ta’zir dapat menghalang penjenayah daripada mengulangi kesalahan mereka.

Menurut istilah syarak pula ta’zir bermaksud hukuman keseksaan syara’ terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan kifarat sama ada perbuatan jenayah itu merupakan pencerobohan ke atas hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadhan tanpa keuzuran.

Kesalahan-kesalahan Ta’zir

Ta’zir terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kesalahan yang termasuk dalam ketogori hudud tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat perlaksanaannya. Ibn Taimiyyah menyebut maksia-maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd yang tertentu dan tidak pula dikenakan kifarat adalah termasuk dalam ta’zir seprti orang yang mencium lelaki atau wanita ajnabi, bercumbu-cumbuan atau berkalwat, atau mecuri barang yang tidak diletakan ditempat yang wajar, atau barang yang dicuri tidak cukup nisab. Dan kesalahan-kesalahan yang selaian dari ketegori kesalahan hudud dan qisas meliputi semua bentuk kesalahan sama ada kesalahan itu disebut dalam al-Qur’an dan al-Hadis atau tidak. Ia juga merangkumi kesalahan terhadap hak Allah, hak manusia dan hak kedua-duanya.

Diantara kesalahan-kesalahan ta’zir ialah jenayah yang tidak boleh dikenakan hukuman Qisas, menyetubuhi isteri pada dubur atau pada masa haid, mengambil harta dengan kekerasan secara paksaan atau merampasanya. Jika seseorang berkata kepada seseorang yang lain: “ Wahai anjing, wahai babi, wahai keldai, wahai lembu” dia tidak dikenakan hukuman ta’zir menurut golongan Hanafi yang asal kerana ia tidak melemparkan tuduhan dengan perkara-perkara yang tidak mungkin wujud. Maka keaiban pembohongan itu akan kembali kepadanya. Manakala sebahagian yang lain daripada golongan Hanafi berkata “Orang yang berkata demikian dikenakan hukuman ta’zir mengikut uruf (dapat pemakaian) kita.”

Hakim boleh mengenakan hukuman ta’zir berasaskan tuntutan dimaki. Ia diperkuatkan lagi apabila golongan Syafie berkata : “Antara lafaz-lafaz yang boleh dikenakan hukuman ta’zir ialah perkataan seseorang kepada seseorang yang lain. “Wahai fasik, wahai kafir, wahai orang jahat, wahai celaka, wahai anjing, wahai keldai dan wahai orang yang melakukan perbuatan buruk dan wahai pengecut.”

Hukuman ta’zir ini dijalankan oleh pemerintah, orang yang dilantik oleh pemerintah atau pemangkunya. Ia dibuat dalam pukulan, tahanan atau penghinaan dengan perkataan dan sebagainya yang mengikut pandangan pemerintah dapat menakutkan seseorang dengan mengambil kira perbezaan kedudukan seseorang.


- Cara-cara Pembuktian Jenayah Ta’zir

Menurut ulama Hanafi boleh dibuktikan dengan pembuktian biasa mengenai semua hak menusia seperti pengakuan, penyaksian, keenganan bersumpah dan pengetahuan qadi. Dalam perbahasan kehakiman bahawa fatwa mengenainya ialah tidak harus bagi qadi menjatuhkan hukuman dengan berpandukan pengetahuan peribadi semata-mata pada zaman sekarang. Ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya tomahan dan mencegah salah guna kuasa para hakim yang tidak amanah pada masa kini.

Diriwayatkan daripada Abu Hanifah bahawa saksi wanita tidak diterima. Namun al-Kasani berkata: yang sahih ialah pendapat pertama: kerana ia adalah hak manusia tulin. Maka ia boleh dibuktikan dengan semua bukti yang boleh mensabitkan semua hak manusia.

- Cara-Cara Melaksanakan Hukuman Ta’zir Dan Bentuk Hukumannya

Cara menghukum orang yang melakukan kesalahan-kesalahan ta’zir mempunyai peringkat-peringkat tertentu untuk menghukum iaitu:
a)Nasihat, menasihati orang yang melakukan kesalahan kecil bagi pertama kali agar ia tidak mengulanginya lagi pada masa akan dating.
b)Teguran, teguran rasmi yang biasa dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha untuk memperbaiki dirinya.
c)Ancaman dan amaran; mengancam dan memberikan amaran kepada orang yang bersalah agar tidak mnegulangi kesalahanya di atas sebab takut dikenakan hukuman.
d)Pemulauan; hukuman pemulauana yang dikenakan kepada pesalah agar ia berasa tersepit jikalau ia berterusan atau mengulangi kesalahanya lantaran tidak dapat bermuamalat dan berintraksi dengan orang lain dalam masyarakat.

Adapaun mengenai bentuk hukuman bagi kesalahan ta’zir yang lain adalah sepertimana berikut:
a.Pengisytiharan Umun, Membuat pengisytiharan kepada masyarakat awam terhadap kesalahan penjenayah. Dengannya penjenayah berasa tertekan dan malu yang amat sangat.
b.Denda dan Pampasan Harta Benda, iaitu hukuman ta’zir dengan denda berbentuk kewanga dan menrampas harta yang dimiliki penjenayah oleh mahkamah.
c.Penjara, mengenakan hukuman penjara dalam tempoh tertentu mengikut pertimbangan realiti semasa dan kebijaksanaan mahkamah.
d.Sebat, mengenakan hukuman sebat kepada penjenayah dengan bilangan sebatan yang tertentu mengikut realiti semasa yang munasabah.
e.Bunuh, Hukuman bunuh bagi kesalahan ta’zir dibenarkan oleh syarak bagi menjaga kemaslahatan umum dalam masyarakat dan ketenteraman Negara.
f.Buang daerah, Hukuman ini dikenakan supaya penjenayah berasa tertekan mangalami kesusahan dan tersisih akibat dipisahkan dari kaum keluarga dan sahabat handal.

- Pemerintah yang melaksanakan Ta’zir

Perlaksanaan hukuman ta’zir sebagaimana juga dengan hukuman hudud adalah bergantung kepada pemerintah. Tiada seorang pun yang berhak bagi menjalankan ta’zir kecuali tiga orang iaitu bapa, tuan hamba dan suami. Seorang bapa berhak mengajar anaknya yang masih kecil dan mengenakan ta’zir supaya ia belajar dan berakhlak mulia serta mencegahnya daripada melakukan kejahatan. Menyuruhnya sembahyang dan memukulnya ketika menghukum. Kedudukan ibu pula sama seperti bapa semasa anak berada dalam jagaannya iaitu semasa penyusuaan dan asuhan. Bapa tidak berhak menta’zir anaknya yang telah mencapai akil walaupun ia seoarang yang bodoh.

Manakala tuan kepada hamba berhak menta’zir hambanya yang membuat kesalahan terhadap haknya dan hak Allah s.w.t.. Suami pula berhak menta’zir isterinya yang nusyuz dan cuai menunaikan hak Allah s.w.t. seperti mendirikan sembahyang dan berpuasa pada Ramadhan dengan mengenakan hukuman yang munasabah untuk memperbaiki akhlak isterinya. Semua ini adalah termasuk dalam mengingkari perkara-perkara mungkar dan suami adalah antara orang yang dipertangunggungjawabkan untuk menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar.

- Syarat Wajib Ta’zir

Hanya satu syarat sahaja yang dikenakan bagi hukuman ta’zir iaitu seseorang yang melakukan jenayah yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh syarak. Oleh itu ta’zir dikenakan kepada setiap penjenayah yang berakal, sama ada lelaki atau pun perempuan, muslim atau kafir, baligh atau kanak-kanak yang berakal kerana mereka yang dewasa adalah layak menerima hukuman. Sementara kanak-kanak yang berakal dikenakan ta’zir sebagai pengajaran bukan sebagai hukuman.

Kaedah yang membolehkan hukuman ta’zir dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak dengan perkataan, perbuatan atau isyarat, sama ada orang yang menjadi mangsanya itu seoarang muslim atau pun kafir.

- Perlaksanaan Hukuman Ta’zir

Hukuman ta’zir wajib dilaksanakan oleh hakim kerana hukuman ta’zir itu adalah hak pemerintah kerajaan dimana hakim adalah orang yang bertanggungjawab dari hak pemerintah atau kerajaan secara umum terhadap orang-orang yang ada didalam wilayahnya untuk menghukum mereka yang telah disabit kesalahannya dalam mahkamah. Pelaksanaan hukuman ta’zir yang menjadi tanggungjawab hakim, pihak pemerintah atau kerajaan harus juga melantik orang-orang yang khusus yang benar-benar amanah dan bertanggungjawab sebagai wakilnya untuk melaksanakan hukuman ta’zir itu.

Dalam qanun jenayah sar’iyyah, hukuman sebat yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah yang melakukan jenayah yang dikira bukan sebagai kes hudud tidak boleh dikenakan hukuman sebat lebih daripada sepuluh kali sebat. Hukuman ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Buraidah al-Ansari
Sabda Rasulullah s.a.w.

لايجتد فوق عشرجتدات الا في حد من حدود الله تعالى.
Maksudnya: “Jangan disebat lebih daripada sepuluh kali sebat, kecuali dalam kes hudud daripada hudud Allah s.w.t.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- Sifat-sifat Ta’zir

Ada beberapa sifat bagi ta’zir iaitu pertama menurut ulama’ Maliki dan Hambali sekiranya pemerintah merasakan perlunya ta’zir dalam sesuatu hal sebagi hak yang wajib bagi Allah s.w.t.. Pemerintah tidak boleh mengabaikanya kerana ia merupakan pencegahan yang disyaratkan bagi hak Allah s.w.t.. Manakala menurut ulama Syafie hukuman ta’zir tidak merupakan sesuatu yang wajib. Oleh itu harus bagi pemerintah mengabaikannya apabila ia tidak berkaitan dengan hak individu manusia.
Sabda Nabi Muhammad s.a.w.:
اقيلو ذوي الهينات عثراتهم إلا في الحدود.
“Berilah kemaafan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan kecuali kesalahan hudud.”

Ta’zir dijalankan dengan pukulan yang lebih kuat kerana ia boleh diringankan dari segi bilangan sebatan. Sebaliknya ia tidak diringankan dari segi sifat atau cara penyebatan supaya tercapai tujuan daripada hukuman iaitu pencegahan. Kemudian kekuatanya diikuti oleh had zina, had minum arak kemudian had qadhaf.

- Kadar Ta’zir

Hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan dan ditetapkan kadarnya oleh syarak (al-Qur’an dan Hadis), dimana hukuman ta’zir ini adalah tertakluk dibawah kuasa hakim secara mutlak mengenai jenis dan kadar hukuman yang akan dijatuhkan dan dikenakan keatas penjenayah-penjenayah-penjenayah itu.

Hukuman ta’zir dikenakan mengikut ijtihad hakim dengan mengambil kira kadar jenayah yang dilakukan dan martabat kedudukan penjenayah sama ada dengan herdik, tengking, penahanan, sebat, tampar atau bunah. Contohnya dalam kesalahan melakukan hubungan jenis bukan pada faraj atau buang daerah, memalukannya dengan kata-kata kesat dalam suatu majlis “ Wahai orang zalim, wahai penceroboh.” Adalah tidak mengapa menghitamkan muka pesalah dan memanggilnya dengan kesalahan yang ia lakukan dan diarak serta dipukul dan pesalah boleh disular. Tetapi tidak harus menahanya daripada makan dan berwuduk.


Haram dikenakan ta’zir ke atas pesalah dengan mencukur janggut, memotong anggota dan melukakanya. Begitu juga dengan mengambil harta dan membinasakanya menurut ulama Hambali. Hukuman ta’zir yang berat harus dikenakan ke atas orang perantaraan “Qawwadah” yang merosakkan wanita dan lelaki. Perkara itu patut diistiharkan dan dihebahkan kepada orang awam supaya maklumat ini ada dalam pengetahuan mereka.

Sekurang-kurangnya sebatan ta’zir ialah tiga kali. Ia boleh dikurangkan menurut keadaan individu. Kadar yang rendah bagi hukuman ta’zir tidak ditentu. Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan kadar yang paling tinggi hukuman ta’zir. Abu Hanifah, Muhamad bin Hassan, ulama Syafie dan Hambali bersepakat bahawa ta’zir tidak boleh melebihi hukuman hudud. Oleh itu, kemaksimunan sebatan ta’zir mesti dikurangkan satu sebatan daripada minimum hukuman hadd. Minimum Hukuman hudud bagi penjenayah yang merdeka menurut ulama Syafie ialah empat puluh sebatan iaitu bagi kesalahan meminum arak. Manakala dikalangan ulama yang lain pula, hukuman hudud yang minimum ialah hukuman yang diperuntukan kepada hamba iaitu empat kali sebatan. Ia merupakan had qazaf ke atas pesalah hamba.
Sabda Rasulullah s.a.w:
من باغ حدأ في غير حد فهو من المعتدين.
Maksudnya: “Sesiapa yang menjatuhkan hukuman yang melebihi hukuman hadd pada jenayah yang tidak dikenakan had maka ia adalah orang yang zalim.”

Ulama Maliki berpendapat bahawa pemerintah boleh mengenakan sebatan ta’zir sebanyak mana yang difikirkan perlu walaupun ia melebihi kadar maksimun bagi sesuatu hukuman hudud. Harus dikenakan hukuman ta’zir ke atas penjenayah sama seperti hukuman hudud, kurang atau lebih mengikut ijtihad pemerintah. Terdapat satu riwayat bahawa Ma’in bin Za’idah membuat mohor menyerupai ukiran mohor Baitulmal kemudian ia membawanya kepada petugas Baitulmal dan mengambil harta daripadanya. Perkara ini sampai kepada Saidina Umar r.a. lalu beliau memukul Ma’in sebanyak seratus kali sebatan dan menahannya. Ma’in membantahnya lalu Saidina Umar memukulnya seratus kali lagi. Tetapi Ma’in membantahnya lagi selepas itu, dan Saidina Umar memukulnya dan meletakanya dalam buangan. Sebenarnya Saidina Umat menyebat Ma’in atas beberapa jenayah iaitu memalsukan mohor Baitulmal, mengambil harta daripada Baitulmal dan membuat contoh penipuan kepada orang lain.

Pendapat Ulama Maliki ini diperkukuhkan lagi dengan adanya riwayat daripada Imam Ali k.w. yang menghukumkan orang yang didapati bersekedudukan bersama perempuan tanpa izin dengan sembilan puluh lapan kali sebatan.

- Hukuman Bunuh (Ta’zir secara siyasah)


Golongan Hanafi dan Maliki mengharuskan hukuman bunuh sebagai ta’zir secara siyasah dalam kes melakukan jenayah yang serupa berulang kali. Melakukan liwat atau membunuh dengan menggunakan benda yang berat. Mereka menamakan hukuman ini bunuh secara siyasah. Apabila hakim berpendapat ia boleh mendatangkan kemaslahatan dan jenis jenayah yang dilakukan itu boleh di kenakan hukuman bunuh. Kebanyakan golongan Hanafi memberi fatwa boleh dikenakan hukuman bunuh ke atas golongan ahli dhimmah yang sering kali mencela dan mencaci Nabi Muhammad s.a.w. Mereka berkata: “Ia boleh dikenakan hukuman bunuh berpandukan siayasah.” Menurut ijmak ulama seperti kata kadi Iyad dalam buku af-Shifa’ tentang mewajibkan hukuman bunuh orang muslim yang mencaci Nabi Muhammad s.a.w.

Firman Allah Taala: surah al-ahzab, ayat 57:
إن الذين يؤذون الله ورسوله, لعنهم الله في الدنيا والأخرة وأعدلهم عذابا مهينا.
Maksudnya: “Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah s.w.t dan Rasul-Nya, Allah s.w.t. akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan Allah s.w.t. menyediakan baginya seksa yang menghinakan.”


Mereka juga berkata bahawa pemerintah boleh menghukum pencuri dengan hukuman bunuh berasaskan siyasah sekiranya pencuri itu berulang kali melakukan jenayah tersebut. Pemerintah boleh menjatuhkan hukuman bunuh ke atas orang yang kerap kali menyebabkan berlaku kesesatan lalu lintas, kelam kabut dalam Bandar dan melakukan aktiviti yang merosakan bumi. Begitujuga dikenakan hukuman bunuh ke atas tukang sihir menurut kebanyakan ulama dan ke atas penganut zindiq yang menjalankan kegiatan menyeru orang kepada perkara-perkara zindiq apabila ia dapat ditangkap biarpun kemudiannya dia bertaubat.

Golongan Maliki, Hambali dan lain-lain mengharuskan pembunuhan pengintip yang beragama Islam sekiranya dia menajdi pegintip dan tali barut bagi kepentingan musuh umat Islam. Iman Abu Hanifah dan Syafie tidak mengharuskan pembunuhan itu. Satu golongan sahabat Syafie, Ahmad dan lain-lain mengharuskan pembunuhan penyeru kepada bid’ah yang bertentangan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Para Fuqaha bersependapat bahawa kafir harbi yang menjadi pengintip harus di bunuh. Jika kafir mu’ahad dan dhimmi yang menjadi pengintip, maka terbatalah perjanjiannya menurut Iman Malik dan al-Auza’i. Ini berlainan dengan pendapat golongan Syafie. Dalil yang menunjukan harus hukuman bunuh ke atas pengintip, sekiranya ia kafir musta’man atau dhimmi. Salmah bin al-Akwa berkata: “Seorang pengintip datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. sedang di dalam musafir, lalu ia duduk bersama sahabat bercakap-cakap, kemudian dia segera berundur.

Sabda Rasulullah s.a.w:
اطلبوه فاقتلوه.
Maksudnya: “Tangkap dia dan bunuh”

Maka aku lebih mendahului mereka dan membunuhnya. Lalu Nabi Muhammad memberiku peninggalan pengintip itu kepadaku.

- Hukuman Buang Negeri

Penjenayah-penjenayah yang didapat kerap kali melakukan jenayah yang bukan kes hudud boleh dikenakan hukuman buang negeri yang tidak sampai satu tahun sebagai hukuman ta’zir. Tindakan yang dikenakan ke atas penjenayah yang selalu melakukan jenayah yang bukan kes hudud dengan hukuman buang negeri sebagai hukuman ta’zir ialah supaya perbuatan yang mereka lakukan itu tidak menjadi ikutan dan tidak merosakan orang lain. Hukuman buang negeri sebagai hukuman ta’zir yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah yang kerap kali melakukan jenayah yang bukan kes hudud adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar r.a.:

أن النبى صلى عليه وسلم ضرب وغرب, وأن أبا بكر ضرب وغرب, وأن عمر ضرب وغرب.
Maksudnya: “Bahawa Nabi s.a.w. pernah memukul (mengenakan hukuman ta’zir dengan memukul penjenayah-penjenayah) dan membuang negeri (mereka yang selalu melakukan jenayah yang bukan kes hudud) Khalifah Abu Bakar dan Umar pernah juga menyebat dan membuang negeri mereka yang selalu melakukan jenayah yang bukan kes hudud (sebagai mana yang pernah dilakukan oleh Nabi s.a.w.)” (Riwayat tarmizi dan Hakim).

Hukuman sebat dan Buang negeri yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah yang selalu melakukan jenayah yang bukan dikira bukan kes hudud adalah hanya hukuman ta’zir sahaja untuk menghalang dan mencegah mereka dari mengulangi perbuatan jenayah yang mereka lakukan itu.

Kesimpulan

Secara kesimpulanya, dapatlah kami simpulkan disini bahwa ta’zir adalah berbeza dengan kesalahan hudud dan qisas. Walaupun pada hakikatnya hudud, ta’zir dan qisas adalah diperuntukan dalam qanun jenayah sayriah tetapi ketiga-tiganya mempunyai banyak perbezaan.

Hukuman ta’zir adalah amat baik untuk memberikan pengajaran dan tauladan kepada semua peringkat umur, bangsa, agama dan jantina. Maksudnya disini, orang kafir juga boleh dijatuhkankan hukaman ta’zir oleh hakim atau pemerintah. Walaubagaimanapun penjenayah yang tidak siuman atau tidak berakal tidak wajib dikenakan hukuman ta’zir kerana mereka melakukan kesalahan dalam keadaan tidak sedar.

Sepertimana yang kita ketahui hukuman ta’zir tidak ditentukan dan ditetapkan oleh Allah kadar atau bentuk hukuman itu di dalam al-qur’an dan hadis. Oleh sebab itu kadar dan jenis hukuman ta’zir ditentukan oleh kebijaksaan hakim dan yang paling penting ia tidak melebihi hukuman hudud.

Dunia sekarang bukan sahaja dipenuhi dengan kesalahan hudud dan qisas tetapi juga dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan kecil iaitu ta’zir. Jadi untuk mengelakkan pesalah-pesalah ta’zir terjerumus dalam kesalahan hudud dan qisas, maka adalah sesuai pesalah-pesalah ta’zir dikenakan hukuman ta’zir yang setimpal dengannya berdasarkan kepada kebijaksanaan hakim.


RUJUKAN


1)Fiqh dan Perundangan Islam, Wahbah al-Zuhaili, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Ketiga 200, Jilid 6.

2)Qanun Jenayah Syar’iyyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur’an dan Hadith, Haji Sa’id Haji Ibrahim, Darul Ma’rifah Kuala Lumpur, Cetakan Pertama 1996.


3)Fiqh Jenayah Islam, Abu Mazaya al-Hafiz & Abu Izzat al-Sahafi, Al-Hidayah Publishers, Cetakan Pertama 2004.

4)Ensiklopedia Asas Fardhu Ain, Dr. Muhammad Firdaus Nurul Huda, Muhd. Ramzi Omar, Crescent News (KL) Sdn Bhd, Cetakan Pertama 2007. 

Sumber :
http://www.keberkatanillahi.blogspot.com

 

Tiada ulasan: